Algemene voorwaarden

De uitvoering van de bestelling geschiedt onder de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling.  Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Algemeen

De uitvoering van de bestelling geschiedt onder de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen my.tarteletto en de klant en gelden voor de gehele duur van de (zakelijke) relatie. Met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

Koopovereenkomst

De vermelde "Promoties" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij my.tarteletto te bestellen.

Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit de volgende talen: Nederlands.

Daarop stuurt my.tarteletto de klant per e-mail een bestelbevestiging. De details van de bestelling kunnen tevens in de bevestigingsmails opnieuw worden bekeken.

Levering/verzending

  1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon.
  2. De prijs is inclusief BTW, die geldt dat de levering en vervoer inbegrepen zijn.
  3. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. Vertraging kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Als niemand aanwezig is op het afgesproken moment van levering waardoor de levering niet kan doorgaan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de koper, en kan herlevering noch tegemoetkoming van de verkoper geeist worden.

Controle van de goederen

De koper hoort de producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard na de levering en in ontvangstneming, gezien de bederving waarvan sommige producten onderhevig zijn.

De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid tov een verkeerd gebruik of een foutieve stockering (temperatuur, vochtigheidsgraad, enz...) en de koper erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de mogelijke na te volgen criteria om de goederen voor een bepaalde periode te kunnen bewaren zonder dat zij aan bederving onderhevig zouden zijn.

In geen geval kan een mogelijke schadevergoeding ten voordele van de koper de aankoopprijs van de goederen overschrijden.

Betaling

De Algemene Voorwaarden van betaalsysteem partner Mollie zijn integraal onderdeel van deze voorwaarden.

Informatie over het herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

Auteursrechten op ontwerp, vrijwaring van aansprakelijkheid

Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van my.tarteletto de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

Bescherming van de gegevens

my.tarteletto gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door my.tarteletto gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door my.tarteletto vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die my.tarteletto van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Bevoegdheidsclausule

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.